spacer spacer spacer spacer
border
 Kursy jazdy Poznań - zestawienie najlepszych szkół nauki jazdy w Poznaniu
border border
spacer
border borderborder border
Menu:

indent Strona główna
indent Egzaminy
indent Kontakt
indent Linki
indent Testy on-lineEgzaminy 
 1. Zasady przeprowadzania egzaminów teoretycznych
 2. Zasady przeprowadzania egzaminów praktycznych
 3. Nowy system egzaminowania od 10 stycznia 2006
 4. Wymagane dokumenty
 5. Cennik
 6. Opłaty
 7. Rodzaje egzaminów


1. Zasady przeprowadzania egzaminów teoretycznych

Egzamin teoretyczny, przeprowadzany za pomocą komputerowego urządzenia egzaminacyjnego, polega na wskazaniu przy jego użyciu wszystkich prawidłowych odpowiedzi na wyświetlane systemem losowym pytania.
 • Przy udzielaniu odpowiedzi, stosuje się zasady jak przy rozwiązywaniu testów drukowanych
 • W trakcie trwania egzaminu osoba egzaminowana może poprawiać udzielone odpowiedzi.
 • Po zakończeniu egzaminu wynik egzaminu wyświetlany jest na monitorze komputerowym dla każdej kategorii prawa jazdy osobno.
 • Egzamin teoretyczny przeprowadzany w formie pisemnego testu, polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania zawarte w wybranym przez osobę systemem losowym teście i wpisaniu ich oznaczeń do odpowiednich rubryk imiennego arkusza odpowiedzi.

  • Każde pytanie zawarte w teście posiada jedną, dwie lub trzy odpowiedzi prawidłowe. Jeżeli osoba nie wybrała dla określonego pytania wszystkich liter oznaczających odpowiedzi prawidłowe lub wybrała odpowiedź nieprawidłową, to uznaje się , że popełniła jeden błąd.
  • W trakcie trwania egzaminu osoba może poprawiać udzielone odpowiedzi przez skreślenie niewłaściwej litery i opatrzenie poprawki własnym podpisem.
  Egzamin teoretyczny przeprowadzany w formie ustnej polega na ustnym wskazaniu odpowiedzi na przeczytane osobie pytania zawarte w wybranym przez nią systemem losowym teście.

  • Pytania czyta osobie zdającej egzaminator lub tłumacz przysięgły.
  • Wskazane ustnie odpowiedzi lub poprawki wpisuje do arkusza odpowiedzi osoba lub egzaminator.
  • W sali egzaminacyjnej może przebywać tylko jedna osoba egzaminowana.


  2. Zasady przeprowadzania egzaminów praktycznych

  Egzamin praktyczny polega na wykonaniu na placu manewrowym określonych zadań egzaminacyjnych - zgodnie z techniką kierowania pojazdem i kryteriami określonymi dla poszczególnych zadań w ruchu drogowym programu egzaminacyjnego.

  Na placu egzaminacyjnym wykonuje się dwa zadania egzaminacyjne.

  Parkowanie na mieście.

  Jeśli egzaminowany wykona poprawnie wymienione wyżej zadania, wyjedzie z egzaminatorem na miasto. Tam będzie musiał wykonać obowiązkowo na dowolnym parkingu, jedno z parkowań:

  • prostopadle lub skośnie - wjazd przodem, wyjazd tyłem, możliwa jedna korekta toru jazdy; - miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej, - po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu), - parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,
  • równolegle między dwoma samochodami - wjazd tyłem, wyjazd przodem, możliwa jedna korekta toru jazdy; - miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej, - długość miejsca do parkowania pomiędzy pojazdami powinna stanowić około 2 krotność długości pojazdu egzaminacyjnego, - w trakcie wykonywania manewru możliwa jedna korekta toru jazdy, - po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, - w przypadku, kiedy pojazd parkuje równolegle do krawężnika, w trakcie wykonywania manewru nie może najechać na krawężnik.
  • zawracanie na drodze jednojezdniowej - dwukierunkowej - możliwość wykonania manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej (bramy, wjazdy, podjazdy, zatoczki itp.) – zawracanie musi odbyć się przy użyciu biegu wstecznego - miejsce do zawracania i parkowania wyznacza egzaminator.


  3. Nowy system egzaminowania od 10 stycznia 2006

  Egzamin na placu manewrowym zostaje ograniczony do 2 zadań. Jazda po mieście trwa co najmniej 40 minut. Po wejściu do samochodu przyszły kierowca będzie musiał:
  • przygotować samochód do jazdy, sprawdzić stan techniczny podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy, oraz ruszanie z miejsca- m.in., sprawdzić poziom oleju, płynu chłodzącego, hamulcowego, płynu w spryskiwaczach, wyregulować fotel, ustawić zagłówki i lusterka; zapiąć pasy, upewnić się o możliwości jazdy, wykluczyć prawdopodobieństwo spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym;
  • jechać pasem ruchu do przodu i tyłu;- w trakcie jazdy do tyłu obserwować tor jazdy pojazdu zgodnie z techniką kierowania przez tylną szybę pojazdu i lusterka - zatrzymać pojazd przed końcem i początkiem pasa w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu o dł. 5 m, a nie jak dotychczas max 40 cm od linii;
  • ruszyć z miejsca do przodu na wzniesieniu; - przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć - osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga hamulec awaryjny, a następnie rusza do przodu zwalniając go.

  4. Wymagane dokumenty

  • wniosek o wydanie prawa jazdy ( wniosek na oryginalnym druku).
  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami dla odpowiedniej kategorii prawa jazdy, wydane przez opowiedniego lekarza.
  • dowód uiszczenia opłaty za egzamin.
  • dowód osobisty lub paszport z zaświadczeniem o nadaniu nr pesel.
  • wyraźna fotografia o wymiarach 3,5x4,5cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego pół-profilu z widocznym lewym uchem z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.
  • Potwierdzenie zameldowania w przypadku posługiwania się tymczasowym dowodem osobistym
  • zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na kierowców
  • pisemna zgoda rodziców lub opiekuna, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat
  • kserokopia posiadanego prawa jazdy kategorii lub zaświadczenie o zdanym egzaminie państwowym odpowiednio na kategorię prawa jazdy B, jeżeli ubiega się o uprawnienie do kierowania pojazdem w zakresie kategorii C, C1, D, D1 B, C, C1, D lub D1 lub jeżeli ubiega się o uprawnienie do kierowania pojazdem w zakresie, odpowiednio, prawa jazdy kategorii B+E, C+E, C1+E, D+E lub D1+E A1, B1, C1 lub D1, a także gdy ubiega się o uprawnienie do kierowania pojazdami w zakresie, odpowiednio, prawa jazdy kategorii A, B, C lub D

  5. Cennik

  egzamin teoretyczny na kategorię A1,A,B,B1,C1,D1,T,C,D opłata wynosi 22 PLN

  egzamin teoretyczny na kategorię AB, opłata wynosi 44 PLN

  egzamin teoretyczny na kategorię ABT opłata wynosi 66 PLN

  Egzamin praktyczny na kategorię A,A1 opłata wynosi 140 PLN

  Egzamin praktyczny na kategorię B opłata wynosi 112 PLN

  Egzamin praktyczny na kategorię B1,C1,D1 i T opłata wynosi 135 PLN

  Egzamin praktyczny na kategorię C,D,EB opłata wynosi 160 PLN

  Egzamin praktyczny na kategorię EC,EC1 opłata wynosi 195 PLN.

  Egzamin łączony kategorii "B" (teoretyczny+praktyczny) opłata wynosi 134 PLN  6. Opłaty

  Gdy osoba nie zgłosi się na egzamin w wyznaczonym terminie, pobierana jest opłata w wysokości 50 % ceny. W przypadku egzaminu łączonego osoba, która uzyskała wynik negatywny z egzaminu teoretycznego ponosi 50% opłaty za nie przystąpienie do egzaminu praktycznego. Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia, wnoszą 50 % opłaty za egzamin praktyczny. Egzamin w takim przypadku prowadzony jest pojazdem tej osoby. Pojazd taki musi być: sprawny technicznie, odpowiednio oznaczony i wyposażony. Opłatę za egzamin zwiększa się o 50 %, gdy na wniosek osoby egzaminowanej w sprawdzeniu kwalifikacji, bierze udział dodatkowo egzaminator nadzorujący. Za wydanie Prawa jazdy - 70 zł - jeżeli odbierasz prawo jazdy za pośrednictwem poczty, opłatę wnosisz na konto odpowiedniego starostwa. Jeżeli odbierasz osobiście, opłatę wnosisz do organu wydającego uprawnienie. 


  7. Rodzaje egzaminów


  Egzamin teoretyczny Polega na sprawdzeniu znajomości przepisów ruchu drogowego, techniki kierowania i czynności kontrolno - obsługowych pojazdu oraz zasad udzielania pomocy przedlekarskiej. Egzamin teoretyczny jest przeprowadzany za pomocą komputera lub w formie pisemnego testu
  • w przypadku awarii systemu komputerowego
  • gdy osoba egzaminowana posiada orzeczenie lekarskie o przeciwwskazaniach do przeprowadzenia egzaminu przy pomocy systemu komputerowego
  lub w formie ustnej:
  • w przypadku, gdy osoba egzaminowana nie włada językiem polskim lub posiada orzeczenie lekarskie o przeciwwskazaniach do przeprowadzenia egzaminu za pomocą systemu komputerowego i przy pomocy testu.
  Egzamin praktyczny Obejmuje sprawdzenie:
  • umiejętności wykonywania 2 manewrów na placu manewrowym
  • umiejętności jazdy w ruchu drogowym i jest realizowana na drogach publicznych  nach oben do góry nach oben
   
  border
  borderborder border
  border border
  border border border border
  border border border border